Algemene leveringsvoorwaarden consumenten

Online verkoop- en leveringsvoorwaarden van il circolo V.O.F. voor Consumenten

De belangrijkste punten hebben wij hieronder kort voor je samengevat:

  • Bestelling moeten vooraf betaald worden door middel van een van de digitale betaalmethoden die worden aangeboden in de Webwinkel. il circolo zal je bestelling binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de betaling aan je leveren (mits voorradig).
  • De verzendkosten zijn gebaseerd op het totale gewicht van de bestelling en het aantal Producten. De Webwinkel rekent het totale gewicht uit en vermeldt het bijbehorende bedrag voor verzend- en transportkosten. Voor bestellingen van meer dan 300 kg vragen wij je contact met ons op te nemen via [email protected].
  • Als het Product niet aan je verwachtingen voldoet of je om een andere reden de koop wilt herzien, heb je het recht om binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van het Product de koop te ontbinden en vervolgens het Product binnen veertien (14) kalenderdagen na ontbindingsverklaring retour te zenden. il circolo vergoedt binnen 30 (dertig) kalenderdagen na daadwerkelijke ontvangst van het Product de betaling, inclusief de verzendkosten. De kosten van het retour zenden zijn voor rekening van de Consument, tenzij het Product beschadigd, dan wel defect geleverd is. In dat geval komen kosten voor de retourzending voor rekening van il circolo. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op zakelijke eindgebruikers.

1. Definities

In deze Voorwaarden worden de met een hoofdletter geschreven begrippen als volgt gedefinieerd:

“Consument(en)”: koper(s), natuurlijk persoon of personen, die handelt of handelen voor doeleinden buiten zijn of hun bedrijfs-of of beroepsactiviteit, en via de Webwinkel Producten bestelt of bestellen. Hieronder dient ook te worden begrepen een zakelijke eindgebruiker, die via de Webwinkel Producten bestelt;

“Overeenkomst(en)”: de overeenkomst(en) van koop, verkoop en levering die tussen een Consument en il circolo tot stand komt of komen;

“Product(en)”: de goederen die il circolo via haar Webwinkel te koop aanbiedt;

“il circolo”: il circolo V.O.F., Tacituslaan 7. 3584AP Utrecht, Nederland;

“Voorwaarden”: deze online verkoop- en leveringsvoorwaarden voor Consumenten van il circolo;

“Webwinkel”: het online verkoopkanaal van il circolo –  www.ilcircolo.eu  – waar Consumenten Producten kunnen bestellen.

2. Algemeen

2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de Consument en il circolo gesloten Overeenkomsten.

2.2. Als je bij il circolo een bestelling plaatst, dien je aan te vinken dat je met de Voorwaarden van il circolo akkoord gaat. Daarbij worden de Voorwaarden ook aan jou beschikbaar gesteld door middel van een digitale link. il circolo heeft het recht deze Voorwaarden te wijzigen met een wijzigingstermijn van dertig (30) kalenderdagen. Als je Producten ontvangt die je niet hebt besteld of onjuistheden in een levering vindt verzoeken wij je dit zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de Producten aan il circolo te melden door een e-mail te sturen naar [email protected]

 3. Prijs/Verzendkosten

3.1. De prijzen van alle Producten die via de Webwinkel kunnen worden besteld zijn inclusief omzetbelasting (BTW).

3.2. De verzendkosten zijn gebaseerd op het totale gewicht van de bestelling en het aantal Producten. De Webwinkel rekent het totale gewicht uit en vermeldt het bijbehorende bedrag voor verzend- en transportkosten. Voor bestellingen van meer dan 300 kg vragen wij je contact met ons op te nemen via [email protected]

3.3. De prijzen van Producten die in de Webwinkel worden vermeld, zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.

4. Levering

4.1.Alle goederen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar maar de door il circolo opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Consument geen recht op schadevergoeding.

4.2. De Consument ontvangt bericht met track and trace code zodra de Producten gereed zijn voor verzending.

4.3. Met inachtneming van hetgeen hiervoor in artikel 4.1 van deze Voorwaarden is vermeld, zal il circolo geaccepteerde bestellingen zo snel als mogelijk en in principe binnen vijf (5) werkdagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door het (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan binnen uiterlijk vijf (5) werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de bestelling vijf (5) werkdagen zonder kosten te annuleren.

4.4. Producten van il circolo mogen op geen enkele wijze ingezet worden voor enig onwettig gebruik. Voor gepersonaliseerde producten (wikkels en repen) geldt dat we geen ontwerpen afdrukken die lasterlijk, beledigend, obsceen of bedreigend van aard zijn. il circolo heeft het recht om de service naar Consument die Producten van il circolo gebruiken voor onrechtmatige activiteiten stop te zetten.

4.5. il circolo behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen om il circolo moverende redenen te weigeren. De Producten zijn bestemd voor de Consument en het is niet de bedoeling dat de Producten worden doorverkocht. il circolo kan bestellingen bijvoorbeeld weigeren, indien er redelijke vermoedens zijn van wederverkoop. Daarnaast kan il circolo een maximum verbinden aan de te bestellen hoeveelheden.

5. Herroepingsrecht en terugbetaling

5.1. De Consument heeft het recht de Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een Product te ontbinden binnen veertien (14) kalenderdagen na aflevering het Product en het Product vervolgens binnen veertien (14) dagen na ontbinding retour te zenden. Voor gepersonaliseerde repen en voor zakelijke eindgebruikers geldt het in dit artikel genoemde herroepingsrecht niet.

5.2. Indien de Consument gebruik maakt van dit herroepingsrecht stelt hij il circolo daarvan binnen de hiervoor bedoelde veertien (14) kalenderdagen per e-mail van op de hoogte. De Consument is hierbij niet verplicht de reden van de ontbinding te vermelden. Na ontbinding ontvang de Consument vervolgens per e-mail een instructie van il circolo zal over de voorgeschreven wijze van retourzending van het Product.

5.3. Zo snel mogelijk, maar binnen veertien (14) kalenderdagen na ontbinding van de Overeenkomst, zendt de Consument het Product retour aan il circolo. Het risico en de bewijslast voor de juist en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.

5.4. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het Product (in originele verpakking) en onbeschadigd is. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Retourzendingen dienen deugdelijk verpakt te zijn. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de Consument. Indien geleverde Producten beschadigd, dan wel defect geleverd zijn, komen kosten voor de retourzending voor rekening van il circolo.

5.5. Producten die ongefrankeerd worden geretourneerd worden niet door ons in ontvangst genomen en doen geen afbreuk aan de in artikel 5.2 genoemde termijn.

5.6. il circolo stuurt na ontvangst van het Product een ontvangstbevestiging aan de Consument. Binnen 30 (dertig) kalenderdagen na ontvangst van de retourzending van het Product vergoedt il circolo de betaling van het Product aan de Consument, waaronder ook begrepen de verzendkosten als bedoeld in artikel 3.2.

6. Betaling

Consumenten dienen de prijs en de overige krachtens de Overeenkomst verschuldigde bedragen vooraf te voldoen door middel van een van de digitale betaalmethoden die worden aangeboden in de Webwinkel.

7. Recall van Producten

il circolo heeft het recht Producten om haar moverende redenen te herroepen, onder meer om te voorkomen dat onveilige Producten op de handelsmarkt of bij de Consument komen en/of blijven. In geval van een dergelijke herroeping zal il circolo de noodzakelijke maatregelen treffen om de Consument van de herroeping op de hoogte te stellen. il circolo zal een eventuele herroeping kenbaar maken via (onder meer) sociale media en met een bericht op de website van il circolo. il circolo zal je in dat geval verzoeken jouw medewerking aan een dergelijke herroeping van Producten te verlenen.

8. Intellectuele eigendomsrechten

Het woordmerk il circolo en alle overige merken en afbeeldingen van il circolo zijn beschermd op grond van nationale en internationale wetten en verdragen ter bescherming van intellectuele eigendom. Zonder voorafgaande toestemming van il circolo is het niet toegestaan om deze merken en auteursrechtelijk beschermde afbeeldingen te verveelvoudigen en/of openbaar te maken.

9. Communicatie

Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Consument en il circolo, dan wel tussen il circolo en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de Consument en il circolo, is il circolo niet aansprakelijk.

10. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft il circolo ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de Overeenkomst na 30 (dertig) kalenderdagen zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door de Consument dit schriftelijk mee te delen en zonder dat il circolo gehouden is tot enige schadevergoeding.

11. Uitsluiting precedentwerking

Wanneer door il circolo gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De Consument kan nooit enig recht doen gelden op grond van het feit dat il circolo deze Voorwaarden soepel toepast.

12. Toepasselijk recht

Op Overeenkomsten gesloten tussen il circolo en de Consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13. Overig

Deze Voorwaarden bestaan uit 13 artikelen.

il circolo V.O.F.

Tacituslaan 7

3584AP Utrecht

Nederland

Telefoon: +31 (0)6 42254141

E-mail: [email protected]

BTW: NL859998502B01

KvK 74704257

IBAN NL 50 RABO 0342 9399 39

Algemene leveringsvoorwaarden wederverkopers

Online verkoop- en leveringsvoorwaarden voor wederverkopers van il circolo V.O.F.

De belangrijkste punten hebben wij hieronder kort voor je samengevat:

  • Klanten kunnen vooraf betalen door middel van de digitale betaalmethoden die worden aangeboden in de Webwinkel. il circolo zal je bestelling binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de betaling aan je leveren (mits voorradig).
  • Klanten die kiezen voor een betaalconditie van veertien (14) kalenderdagen ontvangen een digitale factuur die binnen veertien (14) kalenderdagen na de factuurdatum dient te worden voldaan. il circolo zal je bestelling binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling aan je leveren (mits voorradig).
  • In de verzendkosten zijn ook de kosten van het orderpicken opgenomen. De prijzen zijn gebaseerd op het totale gewicht van de bestelling en het aantal Producten. De Webwinkel rekent het totale gewicht uit en vermeldt het bijbehorende bedrag voor verzend- en transportkosten. Voor bestellingen van meer dan 300 kg vragen wij je contact met ons op te nemen via [email protected]
  • Als het Product niet aan je verwachtingen voldoet heb je het recht de Overeenkomst binnen vijf (5) werkdagen te ontbinden. De geleverde Producten dienen in dat geval binnen acht (8) kalenderdagen na aflevering retour te worden gezonden. De kosten van het retour zenden zijn voor rekening van de Klant.

1. Definities

In deze Voorwaarden worden de met een hoofdletter geschreven begrippen als volgt gedefinieerd:

“Klant(en)”: professionele wederverkoper(s) die via de Webwinkel Producten bestelt of bestellen;

“Overeenkomst(en)”: de overeenkomst(en) van koop, verkoop en levering die tussen een Klant en il circolo tot stand komt of komen;

“Product(en)”: de goederen die il circolo via haar Webwinkel te koop aanbiedt;

“il circolo”: il circolo V.O.F., Tacituslaan 7. 3584AP Utrecht, Nederland;

 “Voorwaarden”: deze online verkoop- en leveringsvoorwaarden voor wederverkopers van il circolo;

“Webwinkel”: het online verkoopkanaal van il circolo – www.ilcircolo.eu – waar Klanten Producten kunnen bestellen.

2. Algemeen

2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de Klant en il circolo gesloten Overeenkomsten. Algemene (inkoop)voorwaarden van de Klant worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn op deze Overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Als je bij il circolo een bestelling te plaatst, dien je aan te vinken dat je met de Voorwaarden van il circolo akkoord gaat. il circolo heeft het recht deze Voorwaarden te wijzigen met een wijzigingstermijn van 30 (dertig) kalenderdagen. Als je Producten ontvangt die je niet hebt besteld of onjuistheden in een levering vindt verzoeken wij je dit direct en uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de Producten aan il circolo te melden door een e-mail te sturen naar [email protected]

3. Prijs/Verzendkosten

3.1. De prijzen van alle Producten die via de Webwinkel kunnen worden besteld zijn inclusief omzetbelasting (BTW).

3.2. In de verzendkosten zijn ook de kosten van het orderpicken opgenomen. De prijzen zijn gebaseerd op het totale gewicht van de bestelling en het aantal Producten. De Webwinkel rekent het totale gewicht uit en vermeldt het bijbehorende bedrag voor verzend- en transportkosten. Voor bestellingen van meer dan 150kg vragen wij je contact met ons op te nemen via [email protected]

3.3. De prijzen van Producten die in de Webwinkel worden vermeld, zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.

4. Levering

4.1. Alle Producten zijn doorgaans uit voorraad leverbaar maar de door il circolo opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding.

4.2. De levering van de Producten geschiedt ex works (Incoterms 2010). De Klant ontvangt bericht met track and trace code zodra de Producten gereed zijn voor verzending.

4.3. Met inachtneming van hetgeen hiervoor in artikel 1 van deze Voorwaarden is vermeld, zal il circolo geaccepteerde bestellingen zo snel als mogelijk en in principe binnen vijf (5) werkdagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door het (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk vijf (5) werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.

4.4. il circolo behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen om il circolo moverende redenen te weigeren. Producten van il circolo mogen op geen enkele wijze ingezet worden voor enig onwettig gebruik. Voor gepersonaliseerde repen geldt dat we geen ontwerpen afdrukken die lasterlijk, beledigend, obsceen of bedreigend van aard zijn. il circolo heeft het recht om de service naar Klanten die Producten voor onrechtmatige activiteiten gebruiken stop te zetten.

5. Reclames en aansprakelijkheid

5.1. De Klant heeft de verplichting om bij aflevering van de Producten te onderzoeken of de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient hij il circolo daarvan binnen vijf (5) werkdagen schriftelijk in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de Klant geacht de Producten te hebben aanvaard.

5.2. Indien is aangetoond dat de Producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, heeft il circolo de keuze de betreffende Producten tegen retournering en na ontvangst daarvan te vervangen door nieuwe Producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Indien een Product niet aan de Overeenkomst beantwoordt , dan dient de Klant het Product binnen acht (8) kalenderdagen na aflevering aan il circolo te retourneren. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het Product (in originele verpakking) en onbeschadigd is. Retourzendingen dienen deugdelijk verpakt te zijn. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de Klant. Indien geleverde Producten aantoonbaar beschadigd, danwel defect geleverd zijn, komen kosten voor het retour zenden voor il circolo.

5.3. Producten die ongefrankeerd worden geretourneerd worden niet door ons in ontvangst genomen en doen geen afbreuk aan de in artikel 5.2 genoemde termijn.

5.4. il circolo sluit – met uitzondering van het bepaalde in artikel 8.2 – iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade en gevolgschade. Indien en voor zover il circolo gehouden is tot het vergoeden van schade en de Producten niet heeft vervangen, is de totale aansprakelijkheid van il circolo wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit enige andere hoofde, beperkt tot de directe schade ter hoogte van maximaal het totale bedrag van de specifieke order, eventueel vermeerderd met het bedrag per winkel dat op basis van artikel 8.2 voor vergoeding in aanmerking komt in geval van een recall actie. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van il circolo voor schade, uit welke hoofde dan ook, meer bedragen dan het bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van de door il circolo gesloten aansprakelijkheidsverzekering door de verzekeraar wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat in het betreffende geval op grond van de voorwaarden van die verzekering voor rekening van il circolo komt.

6. Betaling

6.1. Klanten dienen bij vooruitbetaling de prijs en de overige krachtens de Overeenkomst verschuldigde bedragen vooraf door middel van de digitale betaalmethoden die worden aangeboden in de Webwinkel te voldoen.

6.2. Klanten met een betaalconditie van veertien (14) kalenderdagen ontvangen een digitale factuur die binnen veertien (14) kalenderdagen dient te worden voldaan.

7. Verpakking en wikkels

7.1. il circolo besteedt veel aandacht aan de verpakking van haar Producten. De wikkels bevatten essentiële informatie ten aanzien van onder meer voedingswaarde, ingrediënten en allergenen. Het is de Klant onder geen beding toegestaan wikkels van Producten te verwijderen, te vervangen, aan te passen of op welke manier dan ook (al dan niet gedeeltelijk) onleesbaar te maken. Indien de Klant in strijd handelt met dit artikel 7 is de Klant aansprakelijk voor alle door il circolo te lijden schade en vrijwaart de Klant il circolo voor alle aanspraken van derden in dit verband. Daarnaast zal de eventuele aansprakelijkheid van il circolo ten opzichte van de Klant in een dergelijk geval geheel komen te vervallen.

8. Recall van Producten

8.1. il circolo heeft het recht Producten om haar moverende redenen te herroepen. De Klant zal te allen tijde aan een dergelijke recall van Producten medewerking verlenen en aan alle redelijke instructies van il circolo gehoor geven.

8.2. In het geval il circolo aansprakelijk is voor een recall van Producten en die herroeping niet veroorzaakt is door handelen of nalaten van de Klant, is de aansprakelijkheid van il circolo beperkt tot de inkoopwaarde van de teruggeroepen Producten vermeerderd met een maximum van EUR 25 (vijfentwintig euro) per winkel die betrokken is bij de recall actie. Indien de kosten per winkel lager zijn dan het hiervoor genoemde bedrag zal dat bedrag als maximum gelden. De Klant dient in dit verband de kosten per winkel aan te tonen.

9. Eigendomsvoorbehoud

De door il circolo aan een Klant geleverde Producten blijven haar eigendom totdat alle vorderingen van il circolo op die Klant volledig zijn betaald. Het risico ter zake van de Producten gaat over op het moment van levering.

10. Intellectuele eigendomsrechten

Het woordmerk il circolo en alle overige merken en afbeeldingen van il circolo zijn beschermd op grond van nationale en internationale wetten en verdragen ter bescherming van intellectuele eigendom. Zonder voorafgaande toestemming van il circolo is het niet toegestaan om deze merken en auteursrechtelijk beschermde afbeeldingen te verveelvoudigen en/of openbaar te maken.

11. Communicatie

Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Klant en il circolo, dan wel tussen il circolo en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de Klant en il circolo, is il circolo niet aansprakelijk.

12. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft il circolo ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de Overeenkomst na 30 (dertig) kalenderdagen zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door de Klant dit schriftelijk mee te delen en zonder dat il circolo gehouden is tot enige schadevergoeding.

13. Uitsluiting precedentwerking

Wanneer door il circolo gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De Klant kan nooit enig recht doen gelden op grond van het feit dat il circolo deze Voorwaarden soepel toepast.

14. Toepasselijk recht

Op Overeenkomsten gesloten tussen il circolo en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor zover van toepassing wordt de werking van het Weens Koopverdrag uitgesloten. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

15. Overig

Deze Voorwaarden bestaan uit 15 artikelen.

il circolo V.o.f.

Tacituslaan 7

3584AP Utrecht

Nederland

Telefon: +31 (0)6 42254141

E-Mail: [email protected]

BTW: NL859998502B01

KvK 74704257

IBAN NL 50 RABO 0342 9399 39

Aanmelden Nieuwsbrief

5 euro korting op je eerstvolgende aankoop?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief met lekkere recepten en interessante achtergrondverhalen over il circolo olijfolie en ontvang een kortingscode voor jezelf en je vrienden (wordt weergegeven na bevestiging van je e-mail).